Kronika roku 2013/2014
Kronika roku 2012/2013
Kronika roku 2011/2012
Kronika roku 2010/2011
Kronika roku 2009/2010
Kronika roku 2008/2009
Archiwum wyników
Galeria zdjęć
Najlepszy sportowiec
Program nauczania
Ocenianie
Linki
  Sport w Szkole Podstawowej nr 20

Cele nauczania przedmiotu

 1. Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy, przez odpowiedni dobór środków i metod stymulujących i korygujących rozwój i funkcjonowanie układu ruchowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego i nerwowego.

 2. Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz dostarczenie uczniom wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i samodzielne podejmowanie działań w tym zakresie.

 3. Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, utylitarnej, rekreacyjnej i sportowej.

 4. Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych w różnych warunkach środowiskowych, indywidualnie, w grupie rówieśniczej oraz w rodzinie

 5. Ukształtowanie postawy świadomego i permanentnego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnych w czasie nauki w szkole oraz po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

 6. Kształtowanie postaw osobowościowych: poczucia własnej wartości, szacunku dla innych osób, zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych.

 7. Kształtowanie współdziałania w zespole, grupie, akceptacji siebie i innych, kultury kibicowania, stosowania zasady „fair play” w sporcie i w życiu.

 

Cele oceniania

1. Informowanie o poziomie sprawności ruchowej ucznia, o postępach w motoryce i umiejętnościach ruchowych ucznia, o trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.

2.   Motywowanie ucznia do dalszej pracy nad podnoszeniem swojej sprawności ruchowej.

3.   Diagnozowanie rozwoju fizycznego ucznia-określenie indywidualnych potrzeb i przyczyn trudności każdego dziecka.

4.   Wdrażanie do samokontroli i samooceny

5.   Wspieranie–wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.

6.   Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

 

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu

 1. Zachowanie i postawa

 2. Umiejętności ruchowe i organizacyjne

 3. Wiadomości z zakresu kultury fizycznej i sportu

  

         ZACHOWANIE I POSTAWA

· Aktywność na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, wysiłek wkładany w rozwój sprawności udział w życiu sportowym klasy i szkoły)

· Stosunek do przedmiotu i frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego

· Przygotowanie do zajęć

· Dbałość o zdrowie (higiena osobista, estetyka stroju)

· Przestrzeganie regulaminów, przepisów i obowiązków ucznia

· Życzliwy stosunek do innych (postawa fair play)

 

UMIEJĘTNOŚCI

· Umiejętności ruchowe: stopień opanowania umiejętności sportowo rekreacyjnych, utylitarnych i zdrowotnych, (co potrafię, jak wykonuję) zgodnie z planem pracy

·  Umiejętności organizacyjne stopień opanowania umiejętności współorganizowania zajęć rekreacyjnych i sportowych oraz zabaw w grupach rówieśniczych

 

WIADOMOŚCI Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

·  Znajomość tematyki: rozwój fizyczny, rozwój sprawności fizycznej, zdrowy styl życia, higiena, hartowanie organizmu

·  Znajomość i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na obiektach sportowych

·  Znajomość regulaminów, przepisów i zasad poznanych dyscyplin sportowych

·  Stosowanie zasady „czystej gry” i sportowego kibicowania

 

Metody, sposoby i częstotliwość oceny

 1. Obserwacja ucznia podczas lekcji

  • Premiowanie aktywności

  • Rozmowy i dyskusje w obszarze kontroli wiadomości

 2. Analiza dokumentów

Wpisy do dziennika: „+” „ – ”, przygotowanie do zajęć, uwagi

 1. Zadania kontrolno-oceniające dla poszczególnych poziomów nauczania, pozwalające określić stopień opanowania umiejętności ruchowych

 2. Samoocena ucznia

 3. Częstotliwość oceniania ucznia – średnio jeden raz w miesiącu

 

 Metody kontroli sprawności fizycznej

 Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej i inne testy i indeksy sprawności

 

 Kryteria oceny z wychowania fizycznego semestralne i końcowo roczne (na  podstawie Cz. Siennika „Planowanie pracy w zreformowanej szkole podstawowej)

 

OCENA CELUJĄCA ( 6)

·  Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą

· Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy

·  Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też w innych formach działalności związanej z kulturą fizyczną

·  Prezentuje postawę fair Alpy, jest wzorem dla innych uczniów

· Zajmuje punktowane miejsce w zawodach ogólnopolskich lub wojewódzkich

 

OCENA BARDZO DOBRA  ( 5 )

· Uczeń opanował pełen zakres umiejętności i wiedzy określony wymaganiami edukacyjnymi programu nauczania przedmiotu w danej klasie

· Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń

· Jest aktywny, wkłada maksymalny wysiłek w kształtowanie swojego rozwoju psychofizycznego, wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu

· Ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, pewnie, dokładnie, w odpowiednim tempie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie

·  Posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu

· Systematycznie doskonali są sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu

· Jest zawsze przygotowany do zajęć, dba o higienę osobistą

 

OCENA DOBRA  ( 4 )

· Uczeń opanował umiejętności ruchowe, zawarte w programie nauczania, na poziomie podstawowym wykonując ćwiczenia samodzielnie, jednak z małymi błędami technicznymi lub w słabym tempie

· Wykazuje dość dobre postępy w osobistym usprawnianiu

· Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela

· Cechuje go pozytywny stosunek do przedmiotu i aktywna postawa na lekcji

· Zna i stosuje zasady higieny osobistej

· Nie wykazuje rażących błędów w zakresie wychowania społecznego (jest koleżeński i zdyscyplinowany)

 

OCENA DOSTATECZNA  ( 3 )

· Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi brakami

· Wkłada minimalny wysiłek w swoje usprawnianie, wykazując małe postępy

· Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie, z dużymi błędami technicznymi

· Posiada niepełne wiadomości z zakresu kultury fizycznej i nie potrafi ich wykorzystać w praktycznym działaniu

· Przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do przedmiotu

· Sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji

· Nie wykazuje aktywności na lekcjach

· Uczestniczy w minimum 70% zajęć

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA  ( 2 )

· Uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne braki

· Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi

·  Jego wiadomości z przedmiotu są niewystarczające

·  Niesystematycznie bierze udział w zajęciach (min. ilość obecności 50%)
i wykazuje bardzo małe postępy w osobistym usprawnianiu

· Jest często nieprzygotowany do zajęć

· Jego postawa społeczna budzi poważne zastrzeżenia

 

OCENA NIEDOSTATECZNA ( 1)

· Uczeń jest daleki od spełniania wymagań stawianych w podstawie programowej

· Najprostsze ćwiczenia wykonuje z rażącymi błędami

· Często świadomie odmawia wykonania ćwiczeń

· Charakteryzuje się niewiedzą z zakresu kultury fizycznej

· Jego stosunek do przedmiotu jest lekceważący, a postawa na lekcji nieodpowiednia – utrudniająca sprawne i bezpieczne prowadzenie zajęć

·  Nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu

 

Wystawienie oceny semestralnej

Podstawą oceny semestralnej z wychowania fizycznego jest:

1.      Systematyczne i aktywne uczestnictwo w lekcji

2.      Zdyscyplinowanie i postawa fair play

3.      Posiadanie czystego stroju

Ocena cząstkowa za przygotowanie do zajęć w semestrze:

4 x brak stroju – niedostateczny, 3 x brak stroju – dopuszczający

2 x brak stroju – dostateczny, 1 x brak stroju – dobry

Uczeń zawsze posiada strój sportowy – bardzo dobry

4.      Postęp w rozwoju sprawności motorycznej mierzony na podstawie testów sprawnościowych i zadań kontrolno – sprawdzających

5.      Znajomość przepisów i zasad poznanych dyscyplin sportowych

6.      Wkład ucznia w opanowanie określonych umiejętności wyrażający się dodatkową pracą

7.      Nauczyciel informuje rodziców o proponowanej ocenie semestralnej wpisem w dzienniczku ucznia na tydzień przed posiedzeniem rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej

Obniżamy ocenę za:

·        Używanie wulgaryzmów

·        Brak tolerancji (wyśmiewanie się z kolegów)

·        Ignorowanie uwag nauczyciela

·        Niechętny stosunek do ćwiczeń

·        Zajmowanie się sprawami nie związanymi z lekcją

·        Brak podporządkowania się pracy zespołowej

 

Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego

Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń (przebyte choroby, urazy). Każda niedyspozycja ucznia musi być potwierdzona przez rodzica na piśmie (za wyjątkiem nagłych wypadków). W innym przypadku będzie uznawana za brak stroju.

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na czas określony. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii, o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia
z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zwolniony.

 

Wymagania edukacyjne

 

          POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń wykonuje zadania kontrolno – sprawdzające samodzielnie, jednak

z pewnymi błędami technicznymi, lub w słabym tempie

          POZIOM PONADPODSTAWOWY

          Uczeń wykonuje zadania kontrolno – sprawdzające właściwą techniką,

          w odpowiednim tempie, pewnie, z zachowaniem płynności ruchów

 

Zadania kontrolno – sprawdzające klasa 4

 

LEKKA ATLETYKA

1.      Start wysoki i szybki bieg na dystansie 50 metrów

2.      Rozbieg i odbicie jednonóż do skoku w dal

3.      Rzut piłeczką palantową

4.      Technika biegu długiego na odcinku 600m

GIMNASTYKA

1.      Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu

2.      Skok zawrotny przez 3 części skrzyni

3.      Przejście równoważne po odwróconej ławeczce (dziewczęta)

4.      Leżenie przewrotne

PIŁKA RĘCZNA

1.      Podania i przyjęcia piłki w miejscu lub w ruchu

2.      Rzut piłki do bramki dowolnym sposobem zza linii pola bramkowego

PIŁKA NOŻNA

1.      Wrzut piłki z autu

2.      Prowadzenie piłki po prostej nogą prawą i lewą, w biegu

UNIHOKEJ

1.      Prowadzenie piłki po prostej zakończone pchnięciem na bramkę z odl. 3m

2.      Prowadzenie piłki w dwójkach

KOSZYKÓWKA

1.      Podania i chwyty piłki oburącz w miejscu

2.      Kozłowanie piłki w dowolnym tempie i kierunku, ze zmianą ręki kozłującej

3.      Rzut do kosza oburącz z miejsca

SIATKÓWKA

1.      Zagrywka dolna zza linii 3 metrów

2.      Odbicia piłki sposobem górnym nad głową lub o ścianę

TENIS STOŁOWY

Wykonanie prawidłowo pod względem przepiosów serwu w grze pojedynczej

WIADOMOŚCI

     Wiadomości ucznia oceniamy podczas realizacji określonych zadań z zakresu  umiejętności

 

Zadania kontrolno – sprawdzające klasa 5

 

LEKKA ATLETYKA

1.      Przyjmowanie pozycji startowej niskiej na poszczególne komendy startowe i dynamiczne wyjście z bloku startowego (znajomość nazewnictwa i komend)

2.      Skok w dal sposobem naturalnym z krótkiego rozbiegu i lądowanie obunóż

3.      Rzut piłeczką palantową na odległość

4.      Technika biegu długiego na odcinku 600m – dziewczęta, 1000m - chłopcy

GIMNASTYKA

1.      Przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu

2.      Skok kuczny z rozbiegu na wprost przez 4 części skrzyni

3.      Prosty układ ćwiczeń na równoważni – samoochrona i asekuracja (dziewczęta)

4.      Leżenie przewrotne i przerzutne

5.      Przewrót w przód na 1 części skrzyni

PIŁKA RĘCZNA

1.      Prowadzenie piłki w dwójkach (podania jednorącz, chwyt oburącz) zakończone rzutem do bramki z biegu

2.      Kozłowanie piłki między chorągiewkami ze zmianą ręki kozłującej zakończone rzutem do bramki dowolnym sposobem

PIŁKA NOŻNA

1.      Prowadzenie piłki w dwójkach

2.      Strzał do bramki z miejsca wewnętrznym podbiciem

UNIHOKEJ

1.      Prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem na bramkę

2.      Podania piłki w dwójkach zakończone strzałem na bramkę

KOSZYKÓWKA

1.      Podania i chwyty piłki oburącz w ruchu          

2.      Kozłowanie piłki ze zmianą ręki kozłującej, tempa biegu i rytmu kozłowania zakończone rzutem do kosza

  

SIATKÓWKA

1.      Zagrywka dolna zza linii 6 metrów

2.      Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym

TENIS STOŁOWY

Umiejętność utrzymania piłki w grze do kilkunastu odbić z partnerem o zbliżonym poziomie zaawansowania lub z nauczycielem

SAMODZIELNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ RUCHOWYCH

                  Przygotowanie i przeprowadzenie samodzielnie rozgrzewki zakończonej krótką zabawą

WIADOMOŚCI

     Wiadomości ucznia oceniamy podczas realizacji określonych zadań z zakresu umiejętności

 

Zadania kontrolno – sprawdzające klasa 6

 

LEKKA ATLETYKA

1.      Start niski z biegiem na odcinku startowym 60 metrów

2.      Przekazywanie pałeczki sztafetowej

3.      Skok w dal sposobem naturalnym z z pomiarem odległości

4.      Rzut piłeczką palantową z rozbiegu na odległość

5.      Technika biegu długiego na odcinku 800m – dziewczęta, 1200m - chłopcy

GIMNASTYKA

1.   Przewroty łączone w przód i w tył

2.   Skok rozkroczny przez kozła

3.      Odmyk na drążku

4.      Z uniku przy drabince, zamachem jednonóż stanie na rękach z asekuracją

PIŁKA NOŻNA

1.      Prowadzenie piłki w dwójkach zakończone strzałem do bramkę wewnętrznym podbiciem

2.      Prowadzenie piłki noga prawą i lewą z omijaniem przeszkód (zwody)

UNIHOKEJ

1.      Strzał na bramkę po podaniu partneta

2.      Ominięcie przeciwnika poprzez zagranie o bandę

KOSZYKÓWKA

1.      Kozłowanie piłki zakończone rzutem do kosza z dwutaktu

2.      Umiejętność zastosowania poznanych elementów w grze

SIATKÓWKA

1.      Zagrywka dowolnym sposobem zza linii 7 metrów

2.      Odbicia sytuacyjne

SAMODZIELNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ RUCHOWYCH

1.      Przygotowanie i sędziowanie wybranej konkurencji lekkoatletycznej (przybory, miejsce, bezpieczeństwo) lub gry sportowej

2.      Przygotowanie wyścigów sztafetowych dla zespołu klasowego

WIADOMOŚCI

     Wiadomości ucznia oceniamy podczas realizacji określonych zadań z zakresu

     umiejętności

 

         Umowy i uzgodnienia

 

o       Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwość

o       Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia

o       Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń

o       Uczeń może poprawić ocenę cząstkową (niedostateczną i dopuszczającą) w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem

o       W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek, zaliczyć go w terminie ustalonym przez nauczyciela

o       Każda niedyspozycja ucznia musi być potwierdzona przez rodzica na piśmie (za wyjątkiem nagłych wypadków), w innym przypadku będzie uznawana za brak stroju

o       Oceny cząstkowe są na bieżąco podawane do wiadomości uczniów i rodziców

o       Nauczyciel informuje rodziców o proponowanej ocenie semestralnej wpisem w dzienniczku ucznia na tydzień przed posiedzeniem rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej

o       Warunkiem otrzymania przez ucznia oceny semestralnej jest:

- uczestnictwo w minimum 50 % zajęć

- otrzymanie minimum 3 ocen z zadań kontrolno – sprawdzających

© Magdalena Krzyżańska Design by Szablony.Maniak.Pl.